Forside
FHI
Badminton
Billard
Bordtennis
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Kondi
Seniormotion
Svømning
FHI vedtægter
Æresmedlemmer
Booking mødelokale Flønghallen
Flønghallen
Hedehushallen
Afdelings regnskaber
HTK Idræts politik
Vision Fløng 2011
Caféen Flønghallen
Arkiv
Caféen Flønghallen - Vedtægter

2014-3-14

Vedtægter for Fløng Café-forening


1. Foreningens formål
Foreningens formål er at skabe et samlingspunkt for samtlige idrætsafdelinger under FHI, samt specielt at støtte ungdomsidrætten inden for FHI. Dette søges gjort ved efter begrundet skriftlig ansøgning til Fløng Café Forenings bestyrelse at overføre midler fra det i Caféen indtjente overskud til den enkelte idrætsafdelings ungdomsafdeling. Derudover kan midler overføres efter bestyrelsens beslutning til støtte for andre idrætsaktiviteter i FHI eller til andre lokale foreninger i Fløng-Hedehusene.

2. Optagelse af medlemmer
I foreningen kan optages alle der vil arbejde for formålsparagraffen og som opfylder aldersbetingelserne i § 5.

3. Regnskab
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal være revideret af en på generalforsamlingen valgt revisor inden det fremlægges på generalforsamlingen.
Fløng Café Forening kan på intet tidspunkt have en formue/kassebeholdning på mere end kr. 150.000.

4. Bestyrelsen
Fløng Café Forening ledes af en bestyrelse, der består af en formand, en kasserer og 5 menige medlemmer + to suppleanter. Alle vælges på den årlige generalforsamling jf. § 5.

5. Generalforsamling
Generalforsamlingen er Fløng Café Forenings højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
2. Formandens beretning
3.a Regnskab
3.b Fastsættelse af kontingent
4. Indkomne forslag, der skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen
5.a Valg af formand for en 2-årig periode. Formanden vælges i lige år.
5.b Valg af kasserer for en 2-årig periode. Kasseren vælges i ulige år.
5.c Lige år: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
Ulige år: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
5.d Valg af to bestyrelsessuppleanter for en 1-årig periode
5.e Valg af revisor for en 1-årig periode
6 Eventuelt

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved mail og/eller opslag i Fløng Hallen.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kræver dette.

Alle beslutninger - bortset fra beslutning om foreningens opløsning og vedtægtsændringer – afgøres ved simpelt flertal.

Valgbar er alle, der er fyldt 18 år. Formanden skal af hensyn til spiritusbevillingen være fyldt 25 år.

6. Kontingent
Alle medlemmer betaler kontingent. Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse.

7. Tegning
Foreningen tegnes af formand og kasseren i forening, idet fuldmagt kan gives til en 3. person i Fløng Café Forenings bestyrelse.

8. Ansøgning om midler
Ansøgning om midler fra Fløng Café Forening vil blive behandlet jf. de af café bestyrelsen udarbejdede ansøgningskriterier. Ansøgning om midler kan dog forholdsmæssigt maksimalt svare til den indsats/omsætning pågældende idrætsafdeling yder/bidrager med i café foreningen. Alle ansøgninger om midler skal stiles til de respektive idrætsafdelingers bestyrelse, der godkender og fremsender ansøgning til Fløng Café Forenings bestyrelse.

9. Opløsning
Beslutning om foreningens opløsning og om vedtægtsændringer træffes med mindst 2/3’s flertal af de afgivne stemmer. Er der på generalforsamlingen ikke det fornødne flertal for et forslag om foreningens opløsning/vedtægtsændring, men dog flertal, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om opløsning/vedtægtsændringer afgøres ved simpelt stemmeflertal af de afgivne stemmer.

Eventuelle aktiver skal ved opløsning overdrages til FHI Hovedafdeling, idet dog inventar, maskiner mv. forbliver i Flønghallen.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 11.11.1991, med ændringer den 20.03.1992, 11.03.2005, 03.11.2006 og 14.03.2014.
Sidste nyt
FHI - Generalforsamlinger og Delegeretmøde 2018
Gymnastik - FHI Gymnastiks cheerleaders. Vi er stolte
FHI - Generalforsamlinger og Delegeretmøde 2017
Æresmedlemmer - Æresmedlemmer 2017
FHI - Cafeen i Flønghallen
Fodbold - FHF stopper samarbejde med FC Roskilde
Fodbold - Find FHF på Facebook
Caféen Flønghallen - Generalforsamling Cafeen 18. marts 2016
FHI - Fløng-Hedehusene Kondi 25 års jubilæum
Vision Fløng 2011 - Vision Fløng 2015
SPONSORER