Forside
FHI
Badminton
Billard
Bordtennis
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Kondi
Seniormotion
Svømning
FHI vedtægter
Æresmedlemmer
Booking mødelokale Flønghallen
Flønghallen
Hedehushallen
Afdelings regnskaber
HTK Idræts politik
Vision Fløng 2011
Caféen Flønghallen
Arkiv
Hedehushallen - Generel information
Hedehushallen
Charlottegårdsvej 4, 2640 Hedehusene

Daglig leder: Erik Vinter

Email: :Erik Vinter

Telefonnummer: 43 35 28 60

Formand HIC: Jens Bjerge

Email: Jens Bjerge

Driftsoverenskomst for Hedehusene Idrætscenter

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Hedehusene Idræts Center og Høje-Taastrup Kommune.


§ 1 Formål og kompetencer

Formålet med denne driftsoverenskomst er at beskrive vilkårene mv. for driften af den selvejende institution:

Hedehusene Idræts CenterHedehushallen matr Baldersbrønde 8cn

Hedehusene Ny Idrætspark matr. Thuelstrup 4c (4d/e) og

Hedehusene Gammel Idrætspark matr. Kallerup 2ctDen selvejende institutions formål er at drive og vedligeholde de ovenfor angivne anlæg og arealer til gavn for Høje-Taastrup Kommunes idrætsforeningsliv og kommunale institutioner.Fordeling af faciliteter sker jf. Folkeoplysningsloven og Folkeoplysningsudvalgets/Byrådets retningslinier, jf. § 5. Ledig tid kan disponeres af den selvejende institution.Institutionens bestyrelse varetager den overordnede ledelse og den daglige drift af institutionen.Den selvejende institution kan frit vælge leverandører under hensyn til gældende opsigelsesvarsler og med respekt for regler om tilbudsindhentning og /eller udbud.§ 2 Ikrafttrædelse, ændringer og opsigelse af driftsoverenskomsten

Driftsoverenskomsten træder i kraft pr. 1. januar 2007.Ændringer i driftsoverenskomsten kan forhandles mellem bestyrelsen og kommunen i november måned med virkning fra den efterfølgende 1. januar.Såfremt lovgivning eller lign. nødvendiggør ændringer i driftsoverenskomsten har begge parter ret og pligt til at tage driftsoverenskomsten op til genforhandling med sigte på nødvendig tilpasning.Driftsoverenskomsten kan opsiges skriftligt af begge parter til ophør med seks måneders varsel til en 1. januar.§ 3 Kommunalt tilskud og tilkøbsydelser

Den selvejende institution modtager hvert år et driftstilskud fra Høje-Taastrup Kommune. De kommunale tilskud stilles til rådighed som et rammebeløb. Det kommunale tilskud fastsættes af Byrådet. Senest 1. november hvert år modtager institutionen meddelelse om det kommunale tilskud for det kommende kalenderår.Driftstilskuddet er at betragte som fuld og endelig betaling for ethvert udlån af indendørs- og udendørsanlæg og faciliteter, samt udlån af inventar til brug på stedet, til alle godkendte idrætsforeninger og kommunale institutioner, som beskrevet i driftsoverenskomsten.Bestyrelsen fremsender inden den 15. maj hvert år revideret regnskab til Høje-Taastrup Kommune til Byrådets godkendelse. Eventuelt overskud/underskud er Høje-Taastrup Kommune uvedkommende.I forbindelse med udarbejdelse af det kommende års kommunale budget er bestyrelserne høringsberettigede og kan stille forslag til ekstraordinære bevillinger eller til det ordinære tilskuds størrelse.Institutionens budget for det kommende år fremsendes til godkendelse i byrådet senest den 15. maj§ 4 Udlejning af faciliteter

Udlejning kan finde sted ved entregivende arrangementer og ved udlejning til firmaer og andre kommercielle arrangementer, i det omfang det er foreneligt med driftsoverenskomsten øvrige bestemmelser. Indtægterne indgår i regnskabet, uden at der foretages en tilsvarende reduktion i det kommunale tilskud.En privatretlig udlejningsaftale skal afslås, hvis det efter en konkret vurdering sagligt kan begrundes mht. forhold som hensynet til uro og usikkerhed hos personalet, herunder manglende mulighed for at skaffe personaleressourcer nok til at gøre arrangementet ”sikkert”, hensynet til at undgå uro eller usikkerhed i bydelen eller kommunen som helhed og ønsket om ikke at stille kommunen i et dårligt lys.Den selvejende institution kan kræve at få oplyst en forenings vedtægter og navn og adresse for formanden eller en anden, som er ansvarlig for arrangementet.§ 5 Lokale- og Grus- og græs- fordeling
Fordelingen følger til hver tid de gældende retningslinier for fordelingen godkendt af byrådet.Særligt vedrørende Græs og grus

Kommunale institutioner kan anvende grus- og græsbanerne vederlagsfrit hvis de ikke anvendes af andre brugere.

Særligt vedrørendelokalefordeling

Den selvejende institution stiller lokalerne til rådighed for kommunalt godkendte foreninger jf. retningslinier fastsat af Byråd og Folkeoplysningsudvalg.Primær sæson (1. august – 30. april):•Skoler skal vederlagsfrit kunne anvende hallerne til idrætsundervisning i ledige timer i skoletiden efter anvisning af halinspektøren. Skolernes 6.-9. klasser skal kunne tilbydes idrætsundervisning i en hal.

Skoler uden egen skolehal skal prioriteres højere end øvrige skoler.

•De kommunale institutioner skal vederlagsfrit kunne anvende lokalerne hvor tiden ikke anvendes af skoler og foreninger.

•Den resterende tid kan den selvejende institution frit disponere over.

•Den selvejende institution har ret til 5 weekendarrangementer pr. år.

•Efter årsfordelingen foregår øvrig tildeling af tid og anden sagsbehandling mellem brugere og den selvejende institution i den selvejende institution.
Sekundær sæson:

•Den selvejende institution disponerer over lokalerne og fordeler til idrætsforeningerne efter behov.

•Skoler skal vederlagsfrit kunne anvende hallerne til idrætsundervisning i ledige timer i skoletiden anvist af halinspektøren.

•De kommunale institutioner skal vederlagsfrit kunne anvende lokaler hvor tiden ikke anvendes af skoler eller 3. part efter anvisning af halinspektøren.


Klager over fordelingen fremsendes til Folkeoplysningsudvalget.Åbningstider:

Faciliteterne kan fordeles i tidsrummet 8.00-23.00 såfremt behovet er til stede
Aflysning / inddragelse af tildelt tid

En bruger kan få inddraget den tildelte tid, efter gældende retningslinier.

Inddragelse af tildelt tid kan kun ske med minimum 14 dages varsel.Den selvejende institution kan opkræve et gebyr svarende til udlejningsprisen pr. time, såfremt brugeren udebliver fra tildelt tid, og ikke har meldt afbud senest dagen før. Udebliver brugeren 3 gange uden afbud, kan tiden fordeles til øvrige brugere jf. do.§ 6 Vedligeholdelse af bygninger og grønne arealer

Den selvejende institution har ansvaret for vedligeholdelse af bygninger, installationer og inventar. Større renoverings- og ombygningsarbejder skal godkendes af Byrådet. De enkelte bygningsanlæg må ikke forringes i værdi udover ved almindelig ælde.Høje-Taastrup Kommune foretager ved overdragelse af brugsretten en gennemgang af de pågældende anlæg og derefter årligt syn af faciliteterne.Den selvejende institution har ansvaret for vedligeholdelse af grønne anlæg og arealer, således at der løbende sker udbygning og indretning af faciliteterne i overensstemmelse med udvikling og behov. Det skal sikres, at der er et formålstjenesteligt antal baner til rådighed for kommunens foreninger. Den selvejende institution skal sikre, at arealer med offentlig adgang fremstår i rimelig stand samt at adgangen til stisystemer mv. er fri og uhindret.§ 7 Offentlig adgang, stisystemer mv.

Den selvejende institution modtager følgende ydelser vederlagsfrit fra Høje-Taastrup Kommune:

•Snerydning af offentlige veje, parkeringsanlæg, grusbaner stier og arealer

•Vedligeholdelse af offentlige veje, parkeringsanlæg og stier

§ 8 Misligholdelse og ophævelse af driftsoverenskomsten

Såfremt den ene part misligholder sine forpligtelser i henhold til kontrakten, er den anden part berettiget til erstatning for ethvert tab efter dansk rets almindelige regler.Ved væsentlig misligholdelse er den anden part berettiget til at ophæve driftsoverenskomsten med øjeblikkelig virkning. Ved væsentlig misligholdelse forstås bl.a. manglende efterlevelse af regler vedr. time- og lokalefordeling, manglende efterlevelse af aftaler med kommunale institutioner om lokaleanvendelse eller manglende vedligeholdelse af bygninger og anlæg.Den, der vil påberåbe sig væsentlig misligeholdelse skal ved skriftlige påkrav varsle dette og søge problemet løst ved forhandling.§ 9 Force majeure

I tilfælde af force majeure, herunder generelle arbejdskonflikter, som forhindrer arbejdets udførelse, udskydes forpligtelserne for begge parter.Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure, skal straks og uden ugrundet ophold give den anden part meddelelse herom skriftligt.
Sidste nyt
FHI - Generalforsamlinger og Delegeretmøde 2018
Gymnastik - FHI Gymnastiks cheerleaders. Vi er stolte
FHI - Generalforsamlinger og Delegeretmøde 2017
Æresmedlemmer - Æresmedlemmer 2017
FHI - Cafeen i Flønghallen
Fodbold - FHF stopper samarbejde med FC Roskilde
Fodbold - Find FHF på Facebook
Caféen Flønghallen - Generalforsamling Cafeen 18. marts 2016
FHI - Fløng-Hedehusene Kondi 25 års jubilæum
Vision Fløng 2011 - Vision Fløng 2015
SPONSORER